Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dlhodobý prenájom

VOS

Na rokovaní MsZ dňa 8.11.2019 bol schválený zámer prenajať nebytový priestor, ktorý pozostáva z niekoľkých miestností spolu o cca výmere 445,0 m2 a nachádza sa v budove Športovej haly v Dubnici nad Váhom na ulici Športovcov 656,  formou obchodnej verejnej súťaže  a Podmienky obchodnej verejnej súťaže : „Prenájom  nehnuteľnosti – nebytový priestor v budove – Športová hala v Dubnici nad Váhom. Cenové ponuky bolo nutné doručiť osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty v zapečatenej obálke najneskôr do 25.11.2019.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku dvaja záujemci.

1) obchodné meno: BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

sídlo: Námestie Matice slovenskej 1294/10-3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52308588

2) obchodné meno: BC Dubnica, o.z.

sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36131202

 

Termín otvorenia obálok prijatých od prihlásených uchádzačov bol určený dňa 4.12.2019. Komisia na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia požadovaných podmienok vyhlásenej OVS skonštatovala, že záujemcovia splnili všetky požadované podmienky vyhlásenej OVS a ponúknutá suma za nájom zodpovedá minimálnej výške nájomného stanovenej v OVS. Vzhľadom na uvedené odporúčala komisii Športu a mládeže pri MsZ Dubnica nad Váhom na svojom zasadnutí vyhodnotiť najvhodnejšiu ponuku v zmysle kritérií OVS.

Komisia Športu a mládeže pri MsZ Dubnica nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 4.12.2019 vyhodnotila najvhodnejšiu ponuku v zmysle kritérií OVS.

VYHODNOTENIE

Najvhodnejšia ponuka v zmysle kritérií OVS je od BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.  S počtom získaných bodov 80,24.

Druhou v poradí bola ponuka BC Dubnica, o.z., s počtom bodov 79,74.

Poslanci mestského zastupiteľstva boli o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže informovaní dňa 18.12.2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom.

Zámer na prenájom

Zámer na prenájom

Zámer na prenájom

Zámer na prenájom

  • 2019

    27. marca 2020

    10 príloh

Cenník