Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Podmienky prideľovania

Podmienky pre prideľovanie mestských bytov:

Žiadateľ o pridelenie mestského bytu musí spĺňať tieto podmienky:

  • trvalý pobyt na území mesta a žiadateľ dovŕšil 18-ty rok svojho života
  • nemá vlastný byt, rodinný dom alebo iné ubytovanie
  • nemá možnosť riešenia bytovej situácie iným spôsobom
  • spĺňa finančné možnosti na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže sa príjmom z podnikania, resp. zo závislej činnosti, alebo príjmom podľa osobitných predpisov
  • nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov
  • nebol mu v minulosti zo strany mesta čiastočne alebo úplne odpísaný záväzok za prenájom mestského nájomného bytu a služby spojené s prenájmom mestského nájomného bytu
  • nemá záväzky z predchádzajúceho nájmu bytu alebo v minulosti neodpredal byt získaný od mesta podľa osobitných predpisov.

Podmienky posudzuje bytová komisia vo vzájomnej súvislosti a to pri podaní žiadosti a definitívnom rozhodovaní o pridelení bytu. V osobitných prípadoch je možné zabezpečiť nájom k mestskému nájomnému bytu, podľa naliehavej potreby mesta na základe rozhodnutia primátora mesta po prešetrení žiadosti bytovou komisiou. Naliehavou potrebou mesta sa rozumie:

  • zabezpečenie bytu v mimoriadne tiesnivých a havarijných situáciách
  • zabezpečenie bytu pre osobu, ktorá sa významným spôsobom, alebo v záujme mesta podieľa alebo podieľala na jeho rozvoji v rozhodujúcich oblastiach života mesta.