Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

COVID 19

Odpustenie nájomného

Informácia k podaniu žiadosti v zmysle VZN č. 1/2020

Prevádzky a organizácie (vrátane prevádzok šitia odevov), ktoré museli byť kvôli rozhodnutiu Vlády Slovenskej republiky, resp. Ústredného krízového štábu SR, povinne zatvorené alebo čiastočne zatvorené, budú môcť mať odpustené nájomné alebo čiastočne odpustené nájomné za užívanie predmetu nájmu alebo časti predmetu nájmu za príslušné obdobie a nasledujúci kalendárny mesiac po odvolaní nariadenia o uzatvorení prevádzok v zmysle platného VZN č.1/2020 o určení cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom.


Na odpustenie nájomného musí prevádzka/ organizácia zaslať písomnú žiadosť prenajímateľovi, pričom každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.


Žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, číslo nájomnej zmluvy z ktorej si žiadateľ uplatňuje odpustenie nájmu a prehľad o výške obratov a tržieb za mesiace marec a apríl 2019 v porovnaní s výškou obratov a tržieb za mesiace marec a apríl 2020 v eurách a zároveň vyčíslený percentuálny pokles výšky obratov a tržieb.


Žiadosť bude predložená na rokovanie finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Dubnici nad Váhom a o v výsledku stanovisko k žiadosti bude následne žiadateľ upovedomený.


Ing. Iveta Jurisová v.r.
riaditeľka Dumat, m.p.o.