Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Ponuka voľných priestorov k prenájmu

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platnom znení, vyhlasuje zámery na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží. Viac informácií sú k dispozícií v priložených súboroch.

Zámer č. 23

Zámer č. 24

Zámer č. 25

Ponuka voľných priestorov k prenájmu

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platnom znení, vyhlasuje zámery na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží. Viac informácií sú k dispozícií v priložených súboroch.

Zámer č. 17

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-17.pdf

Zámer č. 18

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-18.pdf

Zámer č. 19

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-19.pdf

Zámer č. 20

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-20.pdf

Zámer č. 21

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-21.pdf

Zámer č. 22

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-22.pdf

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.07.2021 (pondelok) do 06.08.2021 (piatok) bude DUMAT m.p.o. zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Otvorené bude od 09.08.2021 v pondelok.

V prípade poruchy volajte 0907 713 048.

Dubnický jarmok 2021

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že dňa 28.08.2021 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne na DUMAT m.p.o. alebo prostredníctvom emailu zaslali žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

Žiadosť o vydanie povolenia a viac informácií na: https://www.dumat.sk/predajne-trhy-jarmoky/?preview_id=689&preview_nonce=1c7f17bd5a&_thumbnail_id=-1&preview=true#1584090844330-25406904-129e

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu
natalia.malekova@dubnica.eu

DUMAT m.p.o. je presťahovaný do nových priestorov

Oznamujeme Vám, že od od 19.04.2021 je DUMAT, mestská príspevková organizácia presťahovaná do nových priestorov, nachádzajúcich sa na 1. NP v objekte na ul. A. Kmeťa 360/5, (bývalé zdravotné stredisko – Cymbalko).

Workoutové ihrisko je opäť otvorené !

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR je od 19.04.2021 povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe platný negatívny test potvrdzujúci, že sa zúčastnili testovania na ochorenie COVID 19, prípadne spadajú pod výnimky vymedzené Vyhláškou ÚVZ SR č. 187.

Ďalej všetkých návštevníkov žiadame o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení :

  • použiť vlastný dezinfekčný prostriedok na ruky,
  • pri vstupe na športovisko dodržiavajte odstupy osôb vo vzdialenosti 2m,
  • pohyb osôb na športovisku je povolený len so zakrytým nosom, ústami – rúškom, šatkou, šálom a pod.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory workoutového ihriska.

Workoutové ihrisko je zatvorené !

V zmysle platného nariadenia o zákaze vychádzania v dňoch od 1.1.2021 do 24.1.2021 je workoutové ihrisko zatvorené.

Obmedzený počet osôb na WORKOUT ihrisku

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 je od 15.10.2020 do odvolania povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe certifikát potvrdzujúci, že sa zúčastnili celoplošného testovania na ochorenie COVID 19. 

Zmena otváracích hodín – WORKOUT ihriska

Dumat m.p.o. upozorňuje návštevníkov workout ihriska na zmenu otváracích hodín! Otváracia doba ihriska je nasledovná:

Apríl-Október bude workout otvorený v čase od 6.00 hod do 22.00 hod.
November-Marec bude workout otvorený v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Výsledky získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu

Výsledky získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu

 samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov

ktoré sa konalo 26.08.2020

Dumat m.p.o. dňa 15.07.2020 vypísalo oznámenie o hľadaní vhodného kandidáta na obsadenie pozície samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o..

Stanovené boli požiadavky:

  • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s ekonomickým zameraním
  • min. prac 3 roky v oblasti správy bytov
  • bezúhonnosť a spolahlivosť
  • praktické skúsenosti s vyúčtovaním nákladov na byt
  • znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
  • proaktívny prístup, flexibilita
  • vodičský preukaz skupiny B

Dňa 17.08.2020 boli skontrolované prijaté žiadosti pre získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o.

K 14.08.2020 boli prihlásení 5 uchádzači. Všetci uchádzači boli pozvaní na ústny pohovor.

Dňa 26.08.2020 sa konal ústny pohovor uchádzačov na pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o., ktorého sa zúčastnili všetci prihlásení uchádzači.

Požiadavky a doklady boli splnené u všetkých uchádzačov.

Po konaní pohovoru  a po zhodnotení všetkých požiadaviek výberová komisia vybrala na pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov :

Mgr. Moniku Prostinákovú.

v.r.

Ing. Iveta Jurisová