Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Čerpanie letnej dovolenky.

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.07.2024 do 02.08.2024 bude z dôvodu čerpania dovoleniek DUMAT m.p.o.

z a t v o r e n ý.

Ďakujeme za porozumenie.

Dubnický jarmok 2024 – prijímanie prihlášok je zastavené!

Z dôvodu veľkého počtu prihlásených predajcov, je prijímanie prihlášok zastavené.

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 30.08.2024 – 31.08.2024 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne, poštou alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina, med, medovníky, syry…        

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobnezaslať poštou na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu, 0907 706 450
natalia.malekova@dubnica.eu
0907 713 053

Ponuka voľného nebytového priestoru – A. Kmeťa 360/5 (Cymbalka)

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom,  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a odsek 1 písm. c) v spojení s § 9aa ods. 1 zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, správca ponúka na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu  nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží a to:   

 • miestnosť č. 1.15 o výmere 12,18 m², 
 • miestnosť č. 1.16 o výmere 3,02  m²
 • miestnosť č. 1.17 o výmere 4,92 m²

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu:  služby, kancelárske, obchodné

Pre viac informácií volajte na tel. číslo 0907 706 450

Veľká noc ide – Oznam pre predajcov

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania:                                              OC ABC
 2. Termín konania:                                              23. marca 2024
 3. Odporúčaná otváracia doba:                         10.00 – 15.00 hod.
 4. Organizátor:                                                  Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných miest:       8 predajných miest

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu s prihliadnutím na obdobie Veľkej noci:

1.predaj občerstvenia (jedlo – jaternice, klobásy, kapustnica, tlačenka, zabíjačková kaša, šišky, záviny, podpecníky  a zároveň aj  nápoje):   3 predajné miesta

                                                          

2. predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné                      5 predajných miest

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • V kategórií občerstvenie je predaj možný len z dreveného uzamykateľného stánku v rozmere 3×3 m, ktorý sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet predajných miest je v kompetencii organizátora trhu.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Vstupné za predajné miesto je minimálne:
 • predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň
 • predaj remeselných výrobkov do 3 m zdarma, nad 3 m – 7,00 eur/deň
 • predaj potravín a ostatné – 15,00 eur/deň
 • predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 08.03.2024
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                    Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jedno predajné miesto.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného, ako je stanovená minimálna cena vstupného kritériom výberu bude cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K vstupnému bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných miest podľa potreby.

V Dubnici nad Váhom, 14.02.2024                                                 

    

                                                                                                            

Ponuka voľného nebytového priestoru – Dubničanka

Dumat, mestská príspevková organizácia  ako správca nehnuteľného majetku, budovy nachádzajúcej sa na Centrum II,  súp. číslo 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Bratislavská 434/9  na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade § 9a odsek 1 písm. c) v spojení s § 9aa ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove a to:   

Popis majetku:    nebytové priestory na 1. NP a to miestnosť č. 1.27 o výmere 30,57 m² – skladové priestory a miestnosť č. 1.26 o výmere 14,72 m² (+ pomer na spoločných priestoroch 15,51 m² ) – skladové priestory, súpisné číslo 93, ul. Centrum II,  „Dubničanka“, na pozemku parc. č. 200/25,  zapísanom na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Dubnica nad Váhom v správe DUMAT, m.p.o., Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Základné podmienky:

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu:  skladové priestory

Ponuka voľného nebytového priestoru bola ukončená. Do 31.01.2024 správca obdržal 1 cenovú ponuku od:

Svetlana Andruščenková ALISA, Pod hájom 1359/142, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 40383393, DIČ:1070613962

Ponúkaná cena za priestor je 22,00 €/ m2/ rok

FAŠIANGY 2024 – oznam pre predajcov

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania fašiangov:                             OC ABC
 2. Termín konania fašiangov:                            10. februára 2024
 3. Odporúčaná otváracia doba:                         10.00 – 15.00 hod.
 4. Organizátor fašiangov:                                  Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov:   6 drevených uzamykateľných stánkov vo vlastníctve organizátora.

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (jedlo – tradičné fašiangové a to, jaternice, klobásy, kapustnica,  tlačenka, zabíjačková kaša, šišky, záviny, podpecníky  a zároveň  aj  nápoje): 3 drevené stánky                                                       

2. predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné s prihliadnutím na obdobie fašiangov:  3 drevené stánky

V prípade vhodných vlastných stánkov je možnosť predaja z nich po vzájomnej dohode. V tomto prípade je potrebné zaslať foto stánku spolu s prihláškou.

Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !

 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora fašiangov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor fašiangov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas Fašiangov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na všetky vyššie uvedené termíny konania fašiangov, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ  zabezpečiť prevádzkovanie – predaj sortimentu/občerstvenie.
 2. Vstupné za drevený uzamykateľný stánok je minimálne:
  • predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň
  • predaj remeselných výrobkov – zdarma

  predaj potravín a ostatné – 15,00 eur/deň

  predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 26.01.2024
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                    Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jeden stánok.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za uzamykateľný drevený stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu,  kritériom výberu bude cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných stánkov podľa potreby.

V Dubnici nad Váhom, 15.01.2024                                                     

                                                                                                                           v.r.

                                                                                                                Ing. Iveta Jurisová

                                                                                                             riaditeľka Dumat m.p.o.

Ponuka voľného nebytového priestoru – A. Kmeťa 360/5 (Cymbalka)

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom,  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a odsek 1 písm. c) v spojení s § 9aa ods. 1 zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove a to:   

   1. podlažie:       – miestnosť č. 1.15 o výmere 12,18 m², miestnosť č. 1.16 o výmere 3,02  m²,

                                miestnosť č. 1.17 o výmere 4,92 m²v budove súp. číslo 360/05  (Cymbalka),  nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na LV č. 2600, vedenom                                 Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, v správe  DUMAT, m.p.o., Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Základné podmienky:

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu:  služby, kancelárske, obchodné  

Vianočné mestečko 2023 – Dubnica na Váhom – dodatočná výzva

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania:                                             Námestie Matice slovenskej
 2. Termín konania vianočného mestečka:          01.12. – 24.12.2023 tj. 24 dní
 3. Odporúčaná predajná doba:                          15.00 – 19.00 hod.
 4. Organizátorom vianočných trhov:                 Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov:   4

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

 •  ostatné + remeselníci (pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, sušené ovocie, orechy, pečené gaštany, včelí med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vianočné dekorácie, ozdoby knihy, spotrebné výrobky, vianočný textil)
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú vo vlastníctve Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  1. nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú,
  1. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Dubnica nad Váhom),
  1. nemá platné živnostenské oprávnenie,
  1. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  1. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 3. Vstupné vrátane el. energie na Vianočné mestečko 2023 za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:

ostatné + remeselníci – 10,00 eur/deň   minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 240,00 €

Odporúčanú pracovnú dobu sme stanovili tak, aby bol predaj zabezpečený v období 1. 12. – 24.12.2023. V prípade, že uchádzačovi nevyhovuje predaj počas celého obdobia, je možné ho skrátiť avšak minimálne v dňoch štvrtok až nedeľa je povinnosť predaja. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnení uchádzači, ktorí ponúknu predaj počas celého predajného obdobia.

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 14.11.2023 vrátane.
 2. Prihlášku zašlite na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                               Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                               018 41 Dubnica nad Váhom                                        

Telefonické informácie: 0907 713 053 alebo 0907 706 450

 • Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za  uzamykateľný stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu, je kritériom výberu sortiment a doba predaja.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov najneskôr dňa 16.11.2023

Dumat m.p.o. bude dňa 31.10.2023 zatvorený

Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2023 (utorok) bude z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie DUMAT m.p.o.

z a t v o r e n ý.

Ďakujeme za porozumenie.