Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme Vám, že dňa 04.07.2022 (pondelok) bude DUMAT m.p.o. zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov.

Otvorené bude od 06.07.2022 v stredu.

Dubnický jarmok 2022

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 26.08.2022 – 27.08.2022 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. o žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

Podmienky účasti na jarmoku:

Predajca je povinný doložiť spolu s prihláškou

  1. fotokópiu živnostenského listu.

2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice (ak      žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení   osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.

3. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment

4. podnikateľ v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, beleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  (RVPS).

5. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

6. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)

7. fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov.

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu
natalia.malekova@dubnica.eu

Ponuka voľných nebytových priestorov

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platnom znení, vyhlasuje zámery na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží. Viac informácií sú k dispozícií v priložených súboroch.

Zámer č. 01/2022

Zámer č. 02/2022

Zámer č. 03/2022

Zámer č. 04/2022

Ponuka voľných priestorov k prenájmu

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platnom znení, vyhlasuje zámery na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží. Viac informácií sú k dispozícií v priložených súboroch.

Zámer č. 23

Zámer č. 24

Zámer č. 25

Ponuka voľných priestorov k prenájmu

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v platnom znení, vyhlasuje zámery na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove na 1. podlaží. Viac informácií sú k dispozícií v priložených súboroch.

Zámer č. 17

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-17.pdf

Zámer č. 18

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-18.pdf

Zámer č. 19

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-19.pdf

Zámer č. 20

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-20.pdf

Zámer č. 21

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-21.pdf

Zámer č. 22

https://www.dumat.sk/wp-content/uploads/2021/07/Zamer-c.-22.pdf

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.07.2021 (pondelok) do 06.08.2021 (piatok) bude DUMAT m.p.o. zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Otvorené bude od 09.08.2021 v pondelok.

V prípade poruchy volajte 0907 713 048.

Dubnický jarmok 2021

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že dňa 28.08.2021 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne na DUMAT m.p.o. alebo prostredníctvom emailu zaslali žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

Žiadosť o vydanie povolenia a viac informácií na: https://www.dumat.sk/predajne-trhy-jarmoky/?preview_id=689&preview_nonce=1c7f17bd5a&_thumbnail_id=-1&preview=true#1584090844330-25406904-129e

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu
natalia.malekova@dubnica.eu

DUMAT m.p.o. je presťahovaný do nových priestorov

Oznamujeme Vám, že od od 19.04.2021 je DUMAT, mestská príspevková organizácia presťahovaná do nových priestorov, nachádzajúcich sa na 1. NP v objekte na ul. A. Kmeťa 360/5, (bývalé zdravotné stredisko – Cymbalko).

Workoutové ihrisko je opäť otvorené !

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR je od 19.04.2021 povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe platný negatívny test potvrdzujúci, že sa zúčastnili testovania na ochorenie COVID 19, prípadne spadajú pod výnimky vymedzené Vyhláškou ÚVZ SR č. 187.

Ďalej všetkých návštevníkov žiadame o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení :

  • použiť vlastný dezinfekčný prostriedok na ruky,
  • pri vstupe na športovisko dodržiavajte odstupy osôb vo vzdialenosti 2m,
  • pohyb osôb na športovisku je povolený len so zakrytým nosom, ústami – rúškom, šatkou, šálom a pod.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory workoutového ihriska.

Workoutové ihrisko je zatvorené !

V zmysle platného nariadenia o zákaze vychádzania v dňoch od 1.1.2021 do 24.1.2021 je workoutové ihrisko zatvorené.