Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

DUMAT m.p.o. je presťahovaný do nových priestorov

Oznamujeme Vám, že od od 19.04.2021 je DUMAT, mestská príspevková organizácia presťahovaná do nových priestorov, nachádzajúcich sa na 1. NP v objekte na ul. A. Kmeťa 360/5, (bývalé zdravotné stredisko – Cymbalko).

Workoutové ihrisko je opäť otvorené !

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR je od 19.04.2021 povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe platný negatívny test potvrdzujúci, že sa zúčastnili testovania na ochorenie COVID 19, prípadne spadajú pod výnimky vymedzené Vyhláškou ÚVZ SR č. 187.

Ďalej všetkých návštevníkov žiadame o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení :

 • použiť vlastný dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • pri vstupe na športovisko dodržiavajte odstupy osôb vo vzdialenosti 2m,
 • pohyb osôb na športovisku je povolený len so zakrytým nosom, ústami – rúškom, šatkou, šálom a pod.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory workoutového ihriska.

Workoutové ihrisko je zatvorené !

V zmysle platného nariadenia o zákaze vychádzania v dňoch od 1.1.2021 do 24.1.2021 je workoutové ihrisko zatvorené.

Obmedzený počet osôb na WORKOUT ihrisku

V zmysle Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 14.10.2020 je od 15.10.2020 do odvolania povolený počet cvičiacich v jednom okamihumax.  6 osôb.

Zároveň žiadame cvičiacich, aby toto opatrenie dodržiavali a mali pri sebe certifikát potvrdzujúci, že sa zúčastnili celoplošného testovania na ochorenie COVID 19. 

Zmena otváracích hodín – WORKOUT ihriska

Dumat m.p.o. upozorňuje návštevníkov workout ihriska na zmenu otváracích hodín! Otváracia doba ihriska je nasledovná:

Apríl-Október bude workout otvorený v čase od 6.00 hod do 22.00 hod.
November-Marec bude workout otvorený v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Výsledky získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu

Výsledky získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu

 samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov

ktoré sa konalo 26.08.2020

Dumat m.p.o. dňa 15.07.2020 vypísalo oznámenie o hľadaní vhodného kandidáta na obsadenie pozície samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o..

Stanovené boli požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s ekonomickým zameraním
 • min. prac 3 roky v oblasti správy bytov
 • bezúhonnosť a spolahlivosť
 • praktické skúsenosti s vyúčtovaním nákladov na byt
 • znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
 • proaktívny prístup, flexibilita
 • vodičský preukaz skupiny B

Dňa 17.08.2020 boli skontrolované prijaté žiadosti pre získania vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o.

K 14.08.2020 boli prihlásení 5 uchádzači. Všetci uchádzači boli pozvaní na ústny pohovor.

Dňa 26.08.2020 sa konal ústny pohovor uchádzačov na pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov pre Dumat m.p.o., ktorého sa zúčastnili všetci prihlásení uchádzači.

Požiadavky a doklady boli splnené u všetkých uchádzačov.

Po konaní pohovoru  a po zhodnotení všetkých požiadaviek výberová komisia vybrala na pozíciu samostatný odborný referent správy bytov a nebytových priestorov :

Mgr. Moniku Prostinákovú.

v.r.

Ing. Iveta Jurisová

Voľné pracovné pozície – vodoinštalatér, údržbár

Dumat, mestská príspevková organizácia príjme do zamestnania:

Názov pracovnej pozície: vodoinštalatér, údržbár

Pracovná  náplň

 • vykonávanie odborných vodoinštalatérskych a údržbárskych prác na objektoch v správe organizácie a majetku mesta


Miesto výkonu práce: Dumat, m.p.o. Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.


Kvalifikačné predpoklady

 • nižšie stredné vzdelanie s výučným listom
 • stredoškolské vzdelanie bez maturitnej skúšky
 • min. prax 3 roky v odbore vodoinštalatér, inštalatér, údržbár


Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovedný prístup k práci                

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze,  zasielajte do 10.09.2020  na adresu:

Dumat m.p.o.

Bratislavská 435/12

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mail: natalia.malekova@dubnica.eu

informácie: 0907 713 053

Voľné pracovné pozície – murár,obkladač

Dumat, mestská príspevková organizácia príjme do zamestnania:

Názov pracovnej pozície: murár, obkladač

Pracovná  náplň

 • vykonávanie odborných remeselných a murárskych prác na objektoch v správe organizácie a majetku mesta


Miesto výkonu práce: Dumat, m.p.o. Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.


Kvalifikačné predpoklady

 • nižšie stredné vzdelanie s výučným listom
 • stredoškolské vzdelanie bez maturitnej skúšky
 • min. prax 3 roky v odbore murár, obkladač.


Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovedný prístup k práci                

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze,  zasielajte do 10.09.2020  na adresu:

Dumat m.p.o.

Bratislavská 435/12

018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mail: natalia.malekova@dubnica.eu

informácie: 0907 713 053

Čerpanie dovolenky od 27.07.-31.07.2020

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27.07.2020 (pondelok) do 31.07.2020 (piatok) bude DUMAT m.p.o. zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Otvorené bude od 03.08.2020 v pondelok.

V prípade poruchy volajte 0907 713 048.

PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat, mestská príspevková organizácia  ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3  ( označená ako bývalá Základná škola), nachádzajúcej sa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Bratislavská 434/9  na LV č. 2600 Okresný úrad Ilava katastrálny odbor, v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2011 čl. V  Nájomné v osobitných prípadoch, vyhlasuje zámer č. 5/2020  na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu nebytových priestorov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3  ( označená ako bývalá Základná škola) nachádzajúcej sa na ulici Partizánska v Dubnici nad Váhom  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Trenčín, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9a  zákona  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer č. 06/2020  na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu na nebytové priestory.

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 670 (Zimný štadión)   zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9 ods.2 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, čl. V. Nájomné v osobitných prípadoch v platnom znení, vyhlasuje zámer č. 07/2020 na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa.