Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

VEĽKÁ NOC IDE – oznam pre predajcov

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania:                                            OC ABC
 2. Termín konania:                                            01. apríl 2023
 3. Odporúčaná otváracia doba:                        09.00 – 17.00 hod.
 4. Organizátor:                                                  Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov:   7 drevených uzamykateľných stánkov vo vlastníctve organizátora.

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (jedlo –  jaternice, klobásy, kapustnica, tlačenka, zabíjačková kaša, šišky, záviny, podpecníky, buchty a zároveň aj nápoje):                                                          4 drevené stánky

2. predaj ostatných výrobkov s prihliadnutím na obdobie Veľkej noci:    3 drevené stánky

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi veľkonočných trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na veľkonočnom trhu v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na veľkonočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas veľkonočného trhu 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na vyššie uvedený termín konania trhov, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ zabezpečiť prevádzkovanie – predaj sortimentu/občerstvenie.
 2. Vstupné za drevený uzamykateľný stánok je minimálne:
  1. predaj občerstvenia – 45,00 eur/deň
  1. ostatné – 25,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 22.03.2023
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:    Dumat, m.p.o.

                                                    Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „predaj výrobkov“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jeden stánok.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za uzamykateľný drevený stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu,  kritériom výberu bude najvyššia cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných stánkov podľa potreby.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa organizátor veľkonočných trhov bude riadiť odporúčaním RÚVZ a vyhradzuje si právo veľkonočné trhy zrušiť!

V Dubnici nad Váhom, 07.03.2023                                                     

                                                                                                                Ing. Iveta Jurisová                                                                                                             riaditeľka Dumat m.p.o.

DUBNICKÝ JARMOK 2023 – oznam pre predajcov

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 25.08.2023 – 26.08.2023 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne, poštou alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina, med, medovníky, syry…        

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne, zaslať poštou na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu, 0907 706 450
natalia.malekova@dubnica.eu
, 0907 713 053

Fašiangy 2023 – oznam pre predajcov

FAŠIANGY 2023- Dubnica nad Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania fašiangov:                             OC ABC
 2. Termín konania fašiangov:                            18. februára 2023
 3. Odporúčaná otváracia doba:                         09.00 – 19.00 hod.
 4. Organizátor fašiangov:                                  Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov: 7 drevených uzamykateľných stánkov vo vlastníctve organizátora.

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (jedlo – tradičné fašiangové a to, jaternice, klobásy, kapustnica,  tlačenka, zabíjačková kaša, šišky, záviny, podpecníky  a zároveň  aj  nápoje):  5 drevených stánkov

2. predaj remeselných výrobkov s prihliadnutím na obdobie fašiangov:   2 drevené stánky

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora fašiangov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor fašiangov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas Fašiangov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na všetky vyššie uvedené termíny konania fašiangov, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ  zabezpečiť prevádzkovanie – predaj sortimentu/občerstvenie.
 2. Vstupné za drevený uzamykateľný stánok je minimálne:
  1. predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň
  2. predaj remeselných výrobkov – 7,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 08.02.2023
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:    Dumat, m.p.o.

                                                    Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „remeselné výrobky“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jeden stánok.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                           natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za uzamykateľný drevený stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu,  kritériom výberu bude najvyššia cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných stánkov podľa potreby.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa organizátor fašiangov bude riadiť odporúčaním RÚVZ a vyhradzuje si právo Fašiangy 2023 zrušiť!

V Dubnici nad Váhom, 17.01.2023                                                     

                                                                                                              Ing. Iveta Jurisová

                                                                                                            riaditeľka Dumat m.p.o.

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022- Dubnica na Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania vianočných trhov: OC ABC
 2. Termín konania vianočných trhov:

1. adventná nedeľa                        25., 26. a 27. november 2022

2. adventná nedeľa a Mikuláš      2., 3., 4. a 5. december 2022

3. adventná nedeľa                        9., 10. a 11. december 2022

4. adventná nedeľa                        16., 17. a 18. december 2022

5. týždeň                                         22. a 23. december 2022

 • Odporúčaná otváracia doba: 14.00 – 22.00 hod..
 • Organizátor vianočných trhov: Dumat, mestská príspevková organizácia.
 • Predpokladaný počet predajných stánkov: 5 drevených uzamykateľných stánkov vo vlastníctve organizátora. Umiestnenie stánkov s ich označením je v prílohe č. 1.

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (jedlo a nápoje):  3 drevené stánky

2. predaj vianočných oblátok a iných produktov:  1 stánok (vianočné oblátky sú podmienkou predaja)

3. predaj medu a iných produktov 1 stánok (med je podmienkou predaja)

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2022, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na všetky vyššie uvedené termíny konania vianočných trhov, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ  zabezpečiť prevádzkovanie – predaj sortimentu/občerstvenie.
 2. Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 3. Vstupné za drevený uzamykateľný stánok je minimálne:
  1. predaj občerstvenia – 15,00 eur/deň
  2.  ostatné – 3,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 15.11.2022
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                   Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                   018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „vianočné oblátky a iné produkty“
 • „med a iné produkty“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 • Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 • Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 • Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 • Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…

3. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jeden stánok.

4. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

5. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné. V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za uzamykateľný drevený stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu,  kritériom výberu bude najvyššia cena .

6. Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.

7. K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.

8. Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných stánkov podľa potreby.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa organizátor vianočných trhov bude riadiť odporúčaním RÚVZ a vyhradzuje si právo vianočné trhy zrušiť.

Výlep plagátov pre kandidátov – VOĽBY 2022

Oznamujeme kandidátom uchádzajúcim sa o post predsedu a poslancov do Trenčianského samosprávneho kraja, primátora a poslancov Mesta Dubnica nad Váhom, že si môžu v Meste Dubnica nad Váhom vylepiť predvolebné plagáty na týchto určených miestach:

Nám. Matice slovenskej

Pred poliklinikou

Ul. 1. mája

Ďalej oznamujeme, že kandidáti budú na vývesných miestach vyvesení postupne, podľa objednávky na výlep.
Po doručení objednávky bude výlep zabezpečený zamestnancom Dumat m.p.o.

Cenník za výlep plagátov:

Formát A4 0,33€/ks
Formát A3 0,66€/ks

Za výlep plagátov sa vyberá paušálny poplatok 3,32 €  + cena za plagáty (počet ks x cena za rozmery). Ku všetkým poplatkom je účtovaná sadzba DPH.

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky bude Dumat m.p.o. v piatok 16. septembra 2022 zatvorený.

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme Vám, že dňa 04.07.2022 (pondelok) bude DUMAT m.p.o. zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov.

Otvorené bude od 06.07.2022 v stredu.

Dubnický jarmok 2022

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 26.08.2022 – 27.08.2022 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. o žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

Podmienky účasti na jarmoku:

Predajca je povinný doložiť spolu s prihláškou

 1. fotokópiu živnostenského listu.

2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice (ak      žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení   osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.

3. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment

4. podnikateľ v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, beleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  (RVPS).

5. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

6. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)

7. fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov.

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu
natalia.malekova@dubnica.eu