Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Vianočné mestečko 2023 – Dubnica na Váhom – dodatočná výzva

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania:                                             Námestie Matice slovenskej
 2. Termín konania vianočného mestečka:          01.12. – 24.12.2023 tj. 24 dní
 3. Odporúčaná predajná doba:                          15.00 – 19.00 hod.
 4. Organizátorom vianočných trhov:                 Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov:   4

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

 •  ostatné + remeselníci (pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, sušené ovocie, orechy, pečené gaštany, včelí med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vianočné dekorácie, ozdoby knihy, spotrebné výrobky, vianočný textil)
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú vo vlastníctve Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  1. nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú,
  1. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Dubnica nad Váhom),
  1. nemá platné živnostenské oprávnenie,
  1. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  1. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 3. Vstupné vrátane el. energie na Vianočné mestečko 2023 za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:

ostatné + remeselníci – 10,00 eur/deň   minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 240,00 €

Odporúčanú pracovnú dobu sme stanovili tak, aby bol predaj zabezpečený v období 1. 12. – 24.12.2023. V prípade, že uchádzačovi nevyhovuje predaj počas celého obdobia, je možné ho skrátiť avšak minimálne v dňoch štvrtok až nedeľa je povinnosť predaja. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnení uchádzači, ktorí ponúknu predaj počas celého predajného obdobia.

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 14.11.2023 vrátane.
 2. Prihlášku zašlite na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                               Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                               018 41 Dubnica nad Váhom                                        

Telefonické informácie: 0907 713 053 alebo 0907 706 450

 • Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za  uzamykateľný stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu, je kritériom výberu sortiment a doba predaja.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov najneskôr dňa 16.11.2023

Dumat m.p.o. bude dňa 31.10.2023 zatvorený

Oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2023 (utorok) bude z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie DUMAT m.p.o.

z a t v o r e n ý.

Ďakujeme za porozumenie.

Vianočné mestečko a Silvester 2023 – Dubnica nad Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania:                                             Námestie Matice slovenskej
 2. Termín konania vianočného mestečka:          01.12. – 24.12.2023 t.j. 24 dní
 3. Odporúčaná predajná doba:                          13.00 – 22.00 hod.
 4. Termín konania Silvestra:                              31.12.2023 t.j. 1 deň
 5. Odporúčaná predajná doba:                          13.00 – 02.00 hod.
 6. Organizátorom vianočných trhov:                 Dumat, mestská príspevková organizácia
 7. Predpokladaný počet predajných stánkov:   12

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

 • predaj občerstvenia a nápojov (cigánska, pečené mäso, klobásy, hot dogy, hranolky, langoše, trdelníky, podpecníky) uprednostnený bude predajca, ktorý bude ponúkať jedlo aj nápoje
 • ostatné (pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, sušené ovocie, orechy, pečené gaštany, včelí med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vianočné dekorácie, ozdoby knihy, spotrebné výrobky)
 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú vo vlastníctve Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 • Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 • Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 • Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 • Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  • nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú, nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Dubnica nad Váhom),nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  • porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 • Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 • Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 • Vstupné vrátane el. energie na Vianočné mestečko 2023 za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:
  •  predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň     minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 600,00 €
  • ostatné – 10,00 eur/deň                           minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 240,00 €
 • Vstupné vrátane el. energie na Silvester 2023je len pre predajcov občerstvenia a je za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:
  • predaj občerstvenia – 50,00 eur za Silvester

Žiadame uchádzačov, aby v prihláške uviedli ich záujem o predaj na Silvestra!

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 01.11.2023.
 2. Prihlášku zašlite na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                018 41 Dubnica nad Váhom                                        

Telefonické informácie: 0907 713 053 alebo 0907 706 450

 • Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za  uzamykateľný stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu, je kritériom výberu cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov najneskôr dňa 03.11.2023.

 V Dubnici nad Váhom, dňa 13.10.2023

                                                                                                                   

Plán rozloženia stánkov na námestí

Vyhlásenie súťaže o predajné miesto v kaštieli počas konania DFF 2023 – občerstvenie

Dubnický jarmok 2023- Dubnica nad Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcu občerstvenia

 1. Miesto konania:                                             nádvorie Dubnického kaštieľa
 2. Termín konania:                                             25.08.2023 – 27.08.2023
 3. Odporúčaná otváracia doba:                         25.08.2023        v čase od 17.00 do 00.00 
  26.08.2023 v čase od 18.00 do 01.00 
  27.08.2023 v čase od 14.00 do 17.00
 4. Organizátor:                                                   Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných miest:       1 (nie menej ako 6 bm)

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (cigánska, pečené mäso, klobásy, hot-dogy, hamburgre, hranolky a pod.)                 1 predajné miesto(nie menej ako 6 bm)

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. Porušoval zmluvné podmienky pri predaji na trhoch v minulých rokoch,
 8. Porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas Dubnického jarmoku 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na vyššie uvedené termíny konania jarmoku, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ  zabezpečiť prevádzkovanie – predaj občerstvenia.
 2. Vstupné je minimálne:
  1. predaj občerstvenia – 25,00 eur/bm/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 21.08.2023
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                     Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „Dubnický jarmok – občerstvenie“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného, ako je stanovená minimálna cena vstupného za občerstvenie, kritériom výberu bude najvyššia cena a sortiment občerstvenia.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020. 

Voľná pracovná pozícia – upratovačka

Dumat, mestská príspevková organizácia príjme do zamestnania:

Názov pracovnej pozície: upratovačka

Pracovná náplň

 • vykonáva pravidelné upratovanie a zabezpečovanie čistoty určených priestorov – vysávanie, umývanie podláh
 • vykonáva jedenkrát za rok čistenie okien v určených priestoroch
 • vykonáva upratovanie sociálnych zariadení a ich dezinfekciu v objektoch
 • čistí odpadové koše a vykonáva ich dezinfekciu
 • plní ďalšie pokyny nadriadených

Miesto výkonu práce: Dumat, m.p.o. Andreja Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru: skrátený pracovný pomer – 4 hod/denne
Termín nástupu: 04.09.2023

Plat: v zmysle  zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.


Kvalifikačné predpoklady

 • nižšie stredné vzdelanie s výučným listom
 • stredoškolské vzdelanie bez maturitnej skúšky

Žiadosti so životopisom a súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databáze, prineste osobne do 22.08.2023  na adresu:

Dumat m.p.o.

Andreja Kmeťa 360/5

018 41 Dubnica nad Váhom

Pre viac informácií: 0907 713 053

Evidencia žiadateľov o pridelenie nájomného bytu – poradovník žiadateľov po losovaní

Správca mestských nájomných bytov uverejňuje poradie žiadateľov v evidencií o pridelení nájomných bytov po losovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.06.2023.

Poradovník obsahuje poradové číslo, deň doručenia, čas a meno, priezvisko žiadateľa/spolužiadateľa. V prípade uvoľnenia bytu bude bytová komisia postupovať pri pridelení neobsadeného bytu postupne podľa poradia nasledovne:

Poradovník pre 1 izbové byty

Poradovník pre 2 izbové byty

Oznámenie pre žiadateľov o mestský nájomný byt

Mesto Dubnica nad Váhom, ako vlastník nájomných bytov, na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 05.04.2023 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu.

Účinnosťou VZN č. 01/2023 dňa 20.04.2023 sa v zmysle článku 18 bodu 2 nebude prihliadať na všetky doteraz evidované žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Evidované a podané žiadosti u správcu, ktorým je DUMAT m.p.o Dubnica nad Váhom, ul. Andreja Kmeťa 360/5 budú vyradené zo zoznamu evidencie žiadateľov o nájomný byt.

Tí žiadatelia, ktorých žiadosti evidujeme a majú naďalej záujem o mestský nájomný byt sú povinní nanovo podať žiadosť a postupovať pri podávaní žiadosti podľa platného VZN č. 01/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu. Súčasťou tohto VZN  sú v prílohe: žiadosť, potvrdenie  a čestné vyhlásenie.

Žiadame vás aby ste sa oboznámili s VZN č. 01/2023 mesta Dubnica nad Váhom, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta v časti ZVEREJŇOVANIE – Všeobecné záväzné nariadenia mesta, ako aj úradnej tabuli mesta, umiestnenej pred hlavným vchodom do budovy mestského úradu, resp. na DUMAT- e, m.p.o Andreja Kmeťa 360/5 počas úradných hodín:

Pondelok, utorok, štvrtok:  7:00 -15:00

Streda: 7:00 -16:00

Piatok: 7:00 – 14:00 hod.

Obedná prestávka: 11:30-12:00.

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Potvrdenie o príjme

Čestné vyhlásenie

Prílohy je možné si vyzdvihnúť osobne u správcu mestských nájomných bytov Dumat m.p.o. na adrese Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom počas úradných hodín.

DUBNICKÝ JARMOK 2023 – oznam pre predajcov

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 25.08.2023 – 26.08.2023 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne, poštou alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina, med, medovníky, syry…        

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne, zaslať poštou na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu, 0907 706 450
natalia.malekova@dubnica.eu
, 0907 713 053

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022- Dubnica na Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania vianočných trhov: OC ABC
 2. Termín konania vianočných trhov:

1. adventná nedeľa                        25., 26. a 27. november 2022

2. adventná nedeľa a Mikuláš      2., 3., 4. a 5. december 2022

3. adventná nedeľa                        9., 10. a 11. december 2022

4. adventná nedeľa                        16., 17. a 18. december 2022

5. týždeň                                         22. a 23. december 2022

 • Odporúčaná otváracia doba: 14.00 – 22.00 hod..
 • Organizátor vianočných trhov: Dumat, mestská príspevková organizácia.
 • Predpokladaný počet predajných stánkov: 5 drevených uzamykateľných stánkov vo vlastníctve organizátora. Umiestnenie stánkov s ich označením je v prílohe č. 1.

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

Kategórie predajného sortimentu:

1.predaj občerstvenia (jedlo a nápoje):  3 drevené stánky

2. predaj vianočných oblátok a iných produktov:  1 stánok (vianočné oblátky sú podmienkou predaja)

3. predaj medu a iných produktov 1 stánok (med je podmienkou predaja)

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2022, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta. Zmluva bude uzatvorená na všetky vyššie uvedené termíny konania vianočných trhov, v ktorom musí uchádzač/poskytovateľ  zabezpečiť prevádzkovanie – predaj sortimentu/občerstvenie.
 2. Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 3. Vstupné za drevený uzamykateľný stánok je minimálne:
  1. predaj občerstvenia – 15,00 eur/deň
  2.  ostatné – 3,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 15.11.2022
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                   Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                   018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „vianočné oblátky a iné produkty“
 • „med a iné produkty“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 • Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 • Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa podľa vzoru, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 • Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 • Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…

3. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jeden stánok.

4. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

5. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné. V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za uzamykateľný drevený stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu,  kritériom výberu bude najvyššia cena .

6. Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.

7. K cene nájmu bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.

8. Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných stánkov podľa potreby.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa organizátor vianočných trhov bude riadiť odporúčaním RÚVZ a vyhradzuje si právo vianočné trhy zrušiť.