Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dubnický jarmok 2022

Oznamujeme predajcom na príležitostných trhoch, že v dňoch 26.08.2022 – 27.08.2022 sa uskutoční Dubnický jarmok.

Pre záväzné prihlásenie je potrebné, aby záujemcovia osobne alebo prostredníctvom emailu zaslali na DUMAT m.p.o. o žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miesto.

Podmienky účasti na jarmoku:

Predajca je povinný doložiť spolu s prihláškou

  1. fotokópiu živnostenského listu.

2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice (ak      žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení   osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu.

3. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment

4. podnikateľ v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, beleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu oznámenie o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  (RVPS).

5. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

6. čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)

7. fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov.

Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je potrebné priniesť osobne na DUMAT m.p.o. A. Kmeťa 360/5, Dubnica nad Váhom alebo zaslať na email:

monika.prostinakova@dubnica.eu
natalia.malekova@dubnica.eu