Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ponuka voľného nebytového priestoru – Dubničanka

Dumat, mestská príspevková organizácia  ako správca nehnuteľného majetku, budovy nachádzajúcej sa na Centrum II,  súp. číslo 93 (Dubničanka) v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Bratislavská 434/9  na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade § 9a odsek 1 písm. c) v spojení s § 9aa ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove a to:   

Popis majetku:    nebytové priestory na 1. NP a to miestnosť č. 1.27 o výmere 30,57 m² – skladové priestory a miestnosť č. 1.26 o výmere 14,72 m² (+ pomer na spoločných priestoroch 15,51 m² ) – skladové priestory, súpisné číslo 93, ul. Centrum II,  „Dubničanka“, na pozemku parc. č. 200/25,  zapísanom na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Dubnica nad Váhom v správe DUMAT, m.p.o., Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Základné podmienky:

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu:  skladové priestory

Ponuka voľného nebytového priestoru bola ukončená. Do 31.01.2024 správca obdržal 1 cenovú ponuku od:

Svetlana Andruščenková ALISA, Pod hájom 1359/142, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 40383393, DIČ:1070613962

Ponúkaná cena za priestor je 22,00 €/ m2/ rok