Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat, mestská príspevková organizácia  ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3  ( označená ako bývalá Základná škola), nachádzajúcej sa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom so sídlom Bratislavská 434/9  na LV č. 2600 Okresný úrad Ilava katastrálny odbor, v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 8/2011 čl. V  Nájomné v osobitných prípadoch, vyhlasuje zámer č. 5/2020  na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu nebytových priestorov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3  ( označená ako bývalá Základná škola) nachádzajúcej sa na ulici Partizánska v Dubnici nad Váhom  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Trenčín, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9a  zákona  NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer č. 06/2020  na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu na nebytové priestory.

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 670 (Zimný štadión)   zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s § 9 ods.2 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, čl. V. Nájomné v osobitných prípadoch v platnom znení, vyhlasuje zámer č. 07/2020 na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa.