Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Veľká noc ide – Oznam pre predajcov

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE pre výber predajcov

 1. Miesto konania:                                              OC ABC
 2. Termín konania:                                              23. marca 2024
 3. Odporúčaná otváracia doba:                         10.00 – 15.00 hod.
 4. Organizátor:                                                  Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných miest:       8 predajných miest

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky predaja sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu s prihliadnutím na obdobie Veľkej noci:

1.predaj občerstvenia (jedlo – jaternice, klobásy, kapustnica, tlačenka, zabíjačková kaša, šišky, záviny, podpecníky  a zároveň aj  nápoje):   3 predajné miesta

                                                          

2. predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné                      5 predajných miest

 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • V kategórií občerstvenie je predaj možný len z dreveného uzamykateľného stánku v rozmere 3×3 m, ktorý sú v správe Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet predajných miest je v kompetencii organizátora trhu.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 3. Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 4. Organizátor nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami,
 5. Uchádzač nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi trhov a Mestu Dubnica nad Váhom,
 6. Uchádzač nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
 7. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
 8. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie príležitostného predaja občerstvenia, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Vstupné za predajné miesto je minimálne:
 • predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň
 • predaj remeselných výrobkov do 3 m zdarma, nad 3 m – 7,00 eur/deň
 • predaj potravín a ostatné – 15,00 eur/deň
 • predaj kávy a nápojov z kávy – 10,00 eur/deň

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 08.03.2024
 2. Prihlášku zasielajte na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                    Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                    018 41 Dubnica nad Váhom       

 v zalepenej obálke s označením podľa predajného sortimentu a to buď:

 • „občerstvenie“
 • „predaj potravín, remeselných výrobkov, kávy a ostatné“

K prihláške pripojte nasledovné prílohy: 

Podnikatelia/živnostníci:

 1. Príloha – výpis z Obchodného alebo živnostenského registra
 2. Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
 3. Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 4. Príloha – rozhodnutie (RÚVZ) (kladné stanovisko) z príslušného orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre krátkodobý ambulantný predaj počas kultúrno-spoločenských podujatí (ak ide o trhový predaj pokrmov konzumovaných na mieste a potravinársky sortiment)
 5. Príloha – oznámenie (RVPS) o registrácií na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (registrovať sa musíte tam, kde budete predávať svoj tovar, teda RVPS TN) a to v prípade predaja baleného-nebaleného potravinárskeho sortimentu, ovocie, zelenina ,med, medovníky, syry…
 6. Akceptovaná bude len jedna prihláška od jedného záujemcu na jedno predajné miesto.
 7. V prípade otázok pred termínom podania prihlášky je možné ich zaslať mailom na adresu: 

                                          natalia.malekova@dubnica.eu

 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného, ako je stanovená minimálna cena vstupného kritériom výberu bude cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov.
 • K vstupnému bude organizátor účtovať aj cenu za odobratú elektrickú energiu v zmysle VZN č. 02/2020.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť umiestnenie predajných miest podľa potreby.

V Dubnici nad Váhom, 14.02.2024