Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vianočné mestečko a Silvester 2023 – Dubnica nad Váhom

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania:                                             Námestie Matice slovenskej
 2. Termín konania vianočného mestečka:          01.12. – 24.12.2023 t.j. 24 dní
 3. Odporúčaná predajná doba:                          13.00 – 22.00 hod.
 4. Termín konania Silvestra:                              31.12.2023 t.j. 1 deň
 5. Odporúčaná predajná doba:                          13.00 – 02.00 hod.
 6. Organizátorom vianočných trhov:                 Dumat, mestská príspevková organizácia
 7. Predpokladaný počet predajných stánkov:   12

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

 • predaj občerstvenia a nápojov (cigánska, pečené mäso, klobásy, hot dogy, hranolky, langoše, trdelníky, podpecníky) uprednostnený bude predajca, ktorý bude ponúkať jedlo aj nápoje
 • ostatné (pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, sušené ovocie, orechy, pečené gaštany, včelí med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vianočné dekorácie, ozdoby knihy, spotrebné výrobky)
 • Predaj tvrdého alkoholu je zakázaný !
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú vo vlastníctve Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 • Víno a medovinu je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 • Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR.
 • Jedlá a nápoje je možné podávať výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradova­teľných plastov, v ekologických materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo papierových obaloch. Z používania sú vylúčené obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu.
 • Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  • nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú, nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Dubnica nad Váhom),nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  • porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 • Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 • Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 • Vstupné vrátane el. energie na Vianočné mestečko 2023 za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:
  •  predaj občerstvenia – 25,00 eur/deň     minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 600,00 €
  • ostatné – 10,00 eur/deň                           minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 240,00 €
 • Vstupné vrátane el. energie na Silvester 2023je len pre predajcov občerstvenia a je za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:
  • predaj občerstvenia – 50,00 eur za Silvester

Žiadame uchádzačov, aby v prihláške uviedli ich záujem o predaj na Silvestra!

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 01.11.2023.
 2. Prihlášku zašlite na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                                Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                                018 41 Dubnica nad Váhom                                        

Telefonické informácie: 0907 713 053 alebo 0907 706 450

 • Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za  uzamykateľný stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu, je kritériom výberu cena a sortiment.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov najneskôr dňa 03.11.2023.

 V Dubnici nad Váhom, dňa 13.10.2023

                                                                                                                   

Plán rozloženia stánkov na námestí