Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ponuka voľného nebytového priestoru – A. Kmeťa 360/5 (Cymbalka)

Dumat –  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360/05  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom,  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a odsek 1 písm. c) v spojení s § 9aa ods. 1 zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 10/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove a to:   

   1. podlažie:       – miestnosť č. 1.15 o výmere 12,18 m², miestnosť č. 1.16 o výmere 3,02  m²,

                                miestnosť č. 1.17 o výmere 4,92 m²v budove súp. číslo 360/05  (Cymbalka),  nachádzajúcej sa na ulici A. Kmeťa, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na LV č. 2600, vedenom                                 Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, v správe  DUMAT, m.p.o., Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Základné podmienky:

Priestory uvedené sú vhodné na účel prenájmu:  služby, kancelárske, obchodné