Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vianočné mestečko 2023 – Dubnica na Váhom – dodatočná výzva

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania:                                             Námestie Matice slovenskej
 2. Termín konania vianočného mestečka:          01.12. – 24.12.2023 tj. 24 dní
 3. Odporúčaná predajná doba:                          15.00 – 19.00 hod.
 4. Organizátorom vianočných trhov:                 Dumat, mestská príspevková organizácia
 5. Predpokladaný počet predajných stánkov:   4

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom č. 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Dubnica nad Váhom (trhový poriadok mesta Dubnica nad Váhom) 

VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Dubnica nad Váhom

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/vseobecne-zavazne-nariadenia-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-dubnica-nad-vahom-c-2-2020-zo-dna-23092020-4006.html?kshowback=

Kategórie predajného sortimentu:

 •  ostatné + remeselníci (pekárenské a cukrárenské výrobky, cukrovinky, sušené ovocie, orechy, pečené gaštany, včelí med a výrobky z neho, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vianočné dekorácie, ozdoby knihy, spotrebné výrobky, vianočný textil)
 • Vo všetkých kategóriách predajného sortimentu je predaj možný len z drevených uzamykateľných stánkov v rozmere 3×3 m, ktoré sú vo vlastníctve Dumat m.p.o.
 • Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii organizátora vianočných trhov.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Organizátor vianočných trhov nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý:
  1. nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú,
  1. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči organizátorovi vianočných trhov (Mestu Dubnica nad Váhom),
  1. nemá platné živnostenské oprávnenie,
  1. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch,
  1. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na vianočných trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Organizátor s úspešnými uchádzačmi predávajúcimi občerstvenie uzatvorí zmluvu o poskytnutí priestorov na zabezpečenie ambulantného predaja občerstvenia počas Vianočných trhov 2023, na základe ktorej uchádzač bude oprávnený užívať vymedzené priestory za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Dumat m.p.o. (ako správca) je oprávnený žiadať zábezpeku za uzamykateľný drevený stánok v rozmere 3×3 m vo výške 150 € za stánok na občerstvenie a 50 € za stánok na iný predaj pre prípad vzniku škody na predajnom zariadení. Zábezpeku uhradí predávajúci vopred na bankový účtu správcu.
 3. Vstupné vrátane el. energie na Vianočné mestečko 2023 za drevený uzamykateľný stánok je minimálne vo výške:

ostatné + remeselníci – 10,00 eur/deň   minimálne vstupné za stánok na 24 dní je 240,00 €

Odporúčanú pracovnú dobu sme stanovili tak, aby bol predaj zabezpečený v období 1. 12. – 24.12.2023. V prípade, že uchádzačovi nevyhovuje predaj počas celého obdobia, je možné ho skrátiť avšak minimálne v dňoch štvrtok až nedeľa je povinnosť predaja. V prípade väčšieho záujmu budú uprednostnení uchádzači, ktorí ponúknu predaj počas celého predajného obdobia.

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 14.11.2023 vrátane.
 2. Prihlášku zašlite na adresu:   Dumat, m.p.o.

                                               Ul. Andreja Kmeťa 360/5

                                               018 41 Dubnica nad Váhom                                        

Telefonické informácie: 0907 713 053 alebo 0907 706 450

 • Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vybrať z prihlášok uchádzačov v zmysle ich sortimentu a v zmysle ponúknutej ceny za vstupné.

V prípade, že uchádzač ponúkne v prihláške vyššiu cenu vstupného za  uzamykateľný stánok, ako je stanovená minimálna cena vstupného za uzamykateľný stánok podľa sortimentu, je kritériom výberu sortiment a doba predaja.

 • Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky, informovaní o výsledku výberu predajcov najneskôr dňa 16.11.2023